w

 

 

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Młynarze i z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Młynarze
Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki wraz z określeniem wymaganego dodatkowego zasięgu
Opłaty:
Opłata Skarbowa płatna w kasie urzędu lub przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy w Różanie 36892500060000163220000010
od wydania wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:
1) od wypisu:
        - do 5 stron - 30 zł,
        - powyżej 5 stron 50 zł,
2) od wyrysu:
        - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie
          formatu A4 - 20 zł,
       - nie więcej niż 200 zł

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Mlynarze – pokój nr 5 , tel. (29) 768-00-62  pn.-pt. 8:00 - 16:00
Termin załatwienia sprawy:
14 dni
Tryb odwoławczy:
nie przysługuje
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, z 2003 r. poz717, z późn. zm),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst.jedn.:Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm./
Wytworzył:
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2009-02-03 11:09:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2009-02-03 11:11:58)