☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Młynarze
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 23.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Organizacji

Kierownik Referatu:   tel: (29) 768 00 62

Stanowisko  pracy ds.  obsługi Rady Gminy, spraw organizacyjnych i kadrowych:  (29) 768 00 62

Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej, mienia komunalnego, drogownictwa i ochrony środowiska: (29) 768 00 62

Stanowisko pracy ds. rolnictwa, spraw wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

(29) 768 00 62

 

Do zadań Referatu  Organizacji  należy prowadzenie spraw z zakresu: organizacji i funkcjonowania Urzędu, spraw kadrowych, obsługi Rady Gminy i Komisji, gospodarki przestrzennej, mienia komunalnego i drogownictwa, ochrony środowiska oraz spraw z zakresu rolnictwa, spraw wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,   a w szczególności:

1) zapewnienie  prawidłowego obiegu dokumentów i przepływu informacji między poszczególnymi stanowiskami pracy,

2) prowadzenie spraw osobowych i kadrowych pracowników Urzędu i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

3) załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników,

4) organizowanie prac związanych z dokonywaniem oceny pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

5) prowadzenie spraw dotyczących urlopów  wypoczynkowych, okolicznościowych oraz wychowawczych,

6) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem staży oraz praktyk,

7) przyjmowanie korespondencji oraz czuwanie nad obiegiem dokumentów i korespondencji,

8) obsługa kancelaryjno-biurowa Urzędu Gminy, Rady , Komisji oraz jednostek pomocniczych gminy,

9) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz koordynacja z Referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie działań w zakresie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

10) sporządzanie informacji oraz sprawozdań w zakresie załatwiania skarg i wniosków,

11) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników,

12) przygotowanie upoważnień oraz pełnomocnictw Wójta,

13) prowadzenie książki kontroli oraz  udostępnianie jej organom kontrolującym,

14) protokołowanie Sesji i posiedzeń Komisji Rady,

15) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady organów Gminy,\

16) przechowywanie  uchwał podejmowanych przez Radę oraz protokołów z Sesji,

17) prowadzenie rejestrów uchwał podejmowanych  przez Radę,

18) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy,

19) przygotowywanie sprawozdań z bieżącej działalności Wójta między Sesjami ,

20) przekazywanie Uchwał Rady Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

21) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych,

22) realizacja zadań z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych,

23) organizacyjne prowadzenie spraw związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i do Senatu  RP, Parlamentu Europejskiego, organów samorządowych, do organów sołectw oraz przewidzianych prawem referendów,

24) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy,

25) prowadzenie spraw z zakresu  Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej,

26) prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń, decyzji: o odmowie, wygaśnięciu, cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

27) sporządzanie zeznań świadków,

28) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Młynarzach poprzez

 koordynowanie i zamieszczanie na bieżąco informacji przekazywanych przez Kierowników Referatów oraz samodzielne stanowiska pracy,

29)  odbieranie  poczty elektronicznej i przekazywanie jej według właściwości,

30) prowadzenie spraw z zakresu BHP,

31) udział w pracach komisji przetargowych,

32) prowadzenie spraw związanych z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów,

33) przygotowywanie niezbędnych materiałów do opracowywania studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy z uwzględnieniem celów i kryteriów polityki przestrzennej państwa,

34) podejmowanie czynności w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,

35) udostępnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, wydawanie  wypisów i wyrysów z planów,

36) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przechowywanie oryginałów tych planów oraz materiałów z nimi związanych,

37) przekazywanie Wojewodzie i Staroście kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania Gminy,

38) prowadzenie analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz przedstawianie ich Radzie,

39) ustalanie na rzecz  Gminy jednorazowych opłat od właścicieli zbywanych nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości w związku z uchwaleniem lub zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

40) wydawanie postanowień w sprawie opiniowania projektów podziału nieruchomości,

41) przygotowywanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

42) prowadzenie zbioru pozwoleń na budowę wydanych przez Starostę Makowskiego,

43) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków, które należą do zadań własnych Gminy,

44) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem  dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prowadzone inwestycje,

45) współdziałanie z wykonawcami w czasie prowadzenia inwestycji,

46) nadzór nad prowadzonymi inwestycjami,

47) przygotowywanie dokumentów do przeprowadzania przetargów na inwestycje w ramach zamówień publicznych,

48) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynków i obiektów będących własnością Gminy,

49) prowadzenie książek obiektów budowlanych,

50) prowadzenie spraw związanych z konserwacją i naprawą bieżącą urządzeń energetycznych, c.o.

51) nadzór nad oświetleniem ulicznym i oświetleniem dróg gminnych, powiatowych i krajowych,

52) prowadzenie spraw z zakresu drogownictwa i organizacji ruchu drogowego

53) koordynacja robót prowadzonych przez różne podmioty w pasie drogowym w zakresie budowy infrastruktury technicznej,

54) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,

55) oznakowanie ulic tablicami z ich nazwami, prowadzenie całości spraw związanych z nazewnictwem ulic  oraz numeracją porządkową nieruchomości,

56)wydawanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych dla przewoźników,

57) koordynowanie „akcji zima” oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym wykonaniem,

58) publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie,

59) ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formie przewidzianej ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych transakcji,

60)  przygotowywanie dokumentacji do zawierania umów notarialnych w przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,

61) wnioskowanie o wpisy do ksiąg wieczystych oraz wnioskowanie o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów,

62) oddawanie w trwały zarząd nieruchomości komunalnych jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu,

63) współdziałanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalenia wartości gruntów, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,

64) zamiana gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność  lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych,

65) prowadzenie całości spraw związanych z prowadzeniem negocjacji wysokości odszkodowania  za grunty przeznaczone pod drogi powstające w wyniku podziału działek oraz warunków nabycia nieruchomości,

66) prowadzenie całości spraw związanych z nieodpłatnym przejmowaniem gruntów od Skarbu Państwa i nieodpłatnym oddawaniem gruntów na rzecz Skarbu Państwa,

67) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu,

68) wnioskowanie o wywłaszczanie gruntów,

69) nabywanie gruntów na cele publiczne Gminy,

70) regulacja stanu prawnego nieruchomości będących w posiadaniu Gminy,

71) komunalizacja mienia,

72) ewidencjonowanie mienia Gminy,

73) zlecanie i odbiór robót z zakresu prac geodezyjno-szacunkowych dotyczących gruntów stanowiących własność Gminy,

74) przygotowywanie dokumentacji oraz przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego o eksmisję,

75) przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprzedażą mieszkań z zasobów Gminy,

76) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości,

77) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,

78) prowadzenie postępowań w zakresie podziału nieruchomości,

79) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości gruntu w wyniku podziału oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

80) prowadzenie spraw z zakresu gminnej gospodarki gruntami, w tym rolnymi i leśnymi,

81) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

82)  prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu sanitarno-porządkowego na terenie Gminy,

83) sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa,

84) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

85) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar za ich samowolne usuwanie,

86) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i pielęgnacją istniejących i tworzonych nowych terenów zieleni,

87) likwidacja dzikich wysypisk,

88) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, dotyczących zwierząt bezdomnych,

89) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją ustawy – prawo zamówień publicznych,

90) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych prowadzonych przez Urząd,

91) opracowywanie w porozumieniu z osobą wykonującą obsługę prawną Gminy projektów umów w zakresie zamówień publicznych,

92) prowadzenie spraw  związanych z ochroną zabytków, które należą do zadań własnych Gminy,

93) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim Gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony bytującej na jej terenie zwierzyny,

94) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, dotyczących zwierząt gospodarskich,

95) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń w przypadku podejrzeń o zachorowanie zwierząt na chorobę zakaźną,

96) przygotowywanie i nadzór nad przebiegiem akcji „Sprzątanie świata”,

97) nadzór nad porządkowaniem i utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,

98) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,

99) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,

100) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych,

101) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne,

102) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

103) opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu Zarządzenia Wójta wprowadzającego w/w Regulamin w życie,

104) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,

105) opracowywanie i uaktualnianie Stałego Dyżuru,

106) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,

107) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,

108)  organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz  ćwiczeń obrony cywilnej,

109) organizowanie szkoleń ludności w zakresie obrony cywilnej

110) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

111) przygotowywanie  i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia,

112) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

113) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

114) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

115) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

116) gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia sił i środków w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,

117) realizowanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

118) przygotowywanie i prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej,

119) udział w przygotowaniu i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej,

120) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie  innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,

121) sprawowanie nadzoru nad ochroną p.pożarową w Gminie,

122) obsługa Zarządu Związku OSP,

123) organizowanie przy współudziale Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej imprez popularyzujących ochronę przeciwpożarową wśród młodzieży szkolnej i społeczeństwa,

124) wykonywanie zadań  Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych,

125) szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych według zasad określonych w przepisach prawa,

126) sporządzanie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych,,

127) ogólna koordynacja działań w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,

podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnień okoliczności naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zawiadamianie o tym właściwych organów,

128) realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej w szczególności:

a) opracowywanie i aktualizowanie danych wprowadzanych do BIP,

b) udzielanie informacji publicznej na wniosek w zakresie realizowanych spraw,

129) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

130) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2019-01-30 15:03:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2019-01-30 15:04:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1178056