☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Młynarze

Piątek 09.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Stanowisko pracy  ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Do zadań stanowiska pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi należy :

1) prowadzenie   spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu

    gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Młynarze,

2) prowadzenie ewidencji szczegółowej i analitycznej z tytułu opłat lokalnych,

3) prowadzenie ewidencji należności i zobowiązań z tytułu opłat lokalnych i odpadów komunalnych,

4) utworzenie i stała aktualizacja  bazy danych rejestru gminnego  wszystkich właścicieli  nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami,

       5) prowadzenie rachunkowości  opłat za wywóz odpadów komunalnych  i opłat lokalnych w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów,

       6) wystawianie faktur VAT z tytułu sprzedaży, najmu, księgowanie należnego podatku VAT oraz w przypadku zaległych należności prowadzenie egzekucji administracyjnej

       7) prowadzenie rejestru podatku VAT naliczonego, rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT,

       8) wystawianie not księgowych,

       9) stała weryfikacja aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach,

10) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień

    publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

11) przygotowanie oraz przedkładanie  odpowiednim organom przewidzianych prawem

    sprawozdań   i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,

12) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających  z przepisów  prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu

    utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze,

13)współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz   innymi w zakresie  gospodarowania odpadami komunalnymi,

14) planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska    w zakresie    gospodarki odpadami komunalnymi,

15) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej  potrzeby związanej  z funkcjonowaniem  systemu  odbioru i zagospodarowania

   odpadów komunalnych,

16) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze  znowelizowanej ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminie,

17)  przygotowywanie postanowień  i decyzji administracyjnych  z zakresu gospodarowania   odpadami komunalnymi,

18) sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,

19) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów,

20) przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Młynarze,

21) przygotowywanie informacji do postępowania egzekucyjnego w zakresie należności  z tytułu opłat za odpady komunalne i opłaty lokalne,

22) współdziałanie z urzędami skarbowymi w zakresie realizacji egzekucji  administracyjnej zaległości,

23) uzgadnianie ewidencji opłat lokalnych z referatem finansów,

      24) realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej w  szczególności:

           a) opracowywanie i aktualizowanie danych wprowadzanych do BIP wynikających z zakresu czynności,

           b) udzielanie informacji publicznej na wniosek w zakresie realizowanych spraw,

     25) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

     26) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

 

 

 

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2019-01-30 15:19:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2019-01-30 15:22:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 418968