Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych   oczyszczalni ścieków

 

         Wójt Gminy Młynarze  informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2023 r poz. 1469 ) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków.

Osoby,  które jeszcze nie dopełniły obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków (nowi użytkownicy zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, osoby u których zaszła jakakolwiek zmiana) są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia zgłoszenia.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Młynarze (pokój nr 5) oraz  w załączniku poniżej.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy właściciele nieruchomości są  obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usługi odbioru nieczystości płynnych przez  gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę  posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach  przydomowych oczyszczalni  ścieków  i transportu nieczystości ciekłych.  Obowiązek udokumentowania obejmuje  również posiadanie  dowodów opłat za usługi  asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników.

Gmina jest zobowiązana do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków  co najmniej raz na 2  lata  ( zgodnie z art. 6 ust. 5a  oraz 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach)  na podstawie opracowanego planu kontroli.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  (szamb)  oraz  przydomowych oczyszczalniach ścieków,  powinni uczynić to niezwłocznie, nie później niż do końca listopada 2023 r.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni  ścieków  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Młynarze są.:

  1. Usługi Komunalne i Transportowe Kazimierz Galik ul. Fryderyka  Chopina 9,  06-200 Maków Mazowiecki;
  2. GLABEEF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa Sieluń 66A, 06-231 Młynarze;
  3. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z.o.o. ul. Dolna 19, 06-230 Różan.

Zgodnie z art. 10  ust. 2 i 2d  cyt. ustawy  kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia lub udaremia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia oraz podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.

Osoba do kontaktu: Modzelewski Krzysztof tel: 29 768 00 62 (wew. 24), e-mail: kmodzelewski@mlynarze.com.pl                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   W ó j t
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /-/ Adam Rupiński
Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2023-09-26 14:39:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2023-09-26 14:44:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki