Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Sekretarz  Gminy

Funkcję Sekretarza sprawuje Elżbieta Dzwonkowska


Tel: (29) 768-00-62

 

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz sprawną organizację pracy,  a w szczególności:

1)         sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą podległych mu stanowisk pracy,

2)         organizuje sprawny obieg dokumentów w Urzędzie oraz prawidłową obsługę interesantów,

3)         dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

4)        nadzoruje terminowość i jakość załatwiania spraw obywateli oraz skarg i wniosków,

5)        odpowiada za prawidłowe załatwianie skarg i zgodność z prawem wydanych decyzji administracyjnych oraz dyscyplinę pracy w Urzędzie i przestrzeganie przez pracowników przepisów prawnych,

6)        analizuje warunki pracy w Urzędzie, inicjuje ich usprawnienie i doskonalenie,

7)        opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy Urzędu,

8)        nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad zawartych w Regulaminie i jednolitym rzeczowym wykazie akt,

9)        udział  w wykonywaniu zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego,

10)      wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta nie zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy,

11)      nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,

12)      koordynacja spraw związanych z wyborami: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do organów samorządu terytorialnego i organów sołectw,

13)      przyjmowanie ustnego oświadczenia  ostatniej woli spadkodawcy,

14)      nadzór nad przeprowadzeniem służby przygotowawczej pracowników,

15)     rozdział i dekretacja korespondencji,

16)     nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,

17)     współpraca z sołectwami.

 

W razie nieobecności Wójta ( urlop, choroba lub inna przyczyna) obowiązki i uprawnienia Wójta w zakresie kierowania Urzędem przechodzą na Sekretarza Gminy.

  

Wytworzył:
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2008-05-07 11:40:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2019-11-04 08:18:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki