Kierownictwo Urzędu - Skarbmik

Skarbnik Gminy


Funkcję Skarbnika sprawuje  Marzena Tarasiewicz
tel: (29) 768-00-65

 


1. Skarbnik Gminy - główny księgowy budżetu wykonuje zadania zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 26 listopada  1998 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2003  Nr   15,  poz. 148 z późn. zm.) tj.m.in:

    1) czuwa nad prawidłowym przygotowaniem projektu budżetu,

    2) nadzoruje prawidłowość wykonania uchwał budżetowych,

    3) analizuje sprawozdania finansowe z wykonania budżetu i przedkłada wnioski Wójtowi i Radzie,

    4) czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,

    5) dokonuje kontroli finansowej  w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,

    6)  udziela instruktażu  pracownikom referatu i Kierownikom Jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów.

2. Dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych wykonywanych przez Gminę, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych.

3. Wykonuje funkcję kierownika referatu i sprawuje bezpośredni nadzór nad jego pracą.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2008-05-07 11:54:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2020-10-29 08:57:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki