☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Młynarze

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
3. Podanie o ulgę

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Młynarze - pokój Nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U. z 2017 roku poz. 1892 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.
3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości
¨ 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego
¨ 40% -jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu
Podstawa prawna - art. 13 a ustawy jak w punkcie 1

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów Urzędu Gminy Młynarze - młodszy referent, ds. wymiaru podatków

Podstawa prawna:
¨ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U. z  2017 roku ,poz. 1892 z późn. zmianami ) ¨ Uchwała Nr XXXII/232/2022  Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, na obszarze gminy Młynarze. Cena skupu 1 q żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2021 rok została obniżona do wysokości 58,00 zł.

Uwagi:
A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021, poz. 1540 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie U/G
¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty
¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych
¨ Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł.

C. Podatek rolny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2021 , poz. 1540 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w  Makowie Mazowieckim w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
F. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy w Młynarzach ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta -  36892500060000163220000010 w BS Różan

Wytworzył:
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2009-02-05 15:05:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2023-01-04 12:54:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 443864