☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Młynarze
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Młynarze

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
3. Podanie o ulgę ( jeśli przysługują ) - patrz punkt V

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 6 w godzinach pracy Urzędu

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja - patrz Punkt V i IX.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (  Dz.U. z 2017 roku , poz. 1892 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.
Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów Urzędu Gminy Mlynarze -  inspektor, ds. wymiaru podatków

Podstawa prawna:
¨ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (  Dz.U. z 2017 roku,  poz. 1892 z późn. zmianami )
¨ Uchwała Nr II/8/2018  Rady Gminy Młynarze z dnia 26 listopada 2018  roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, na obszarze gminy Młynarze.
Cena skupu 1 q żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2019 rok ostała obniżona do wysokości 50,00 zł.

Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji
B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2018  poz. 800 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UMiG
¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty
¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych
¨ Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł.

D. Podatek rolny można umorzyć. ¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2018, poz. 800 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
E. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w.Makowie Mazowieckim w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (  Dz.U. z 2017  roku, poz. 1892 z późn. zmianami )
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania
G. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Młynarze
Nr Konta - 36892500060000163220000010 w BS Różan


 
 
liczba odwiedzin: 1466661

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X