Kierownictwo Urzędu - Wójt

W ó j tFunkcję Wójta sprawuje mgr inż.Adam Rupiński

Tel: . (29) 768-00-62

Obowiązki Wójta będącego jednocześnie Kierownikiem Urzędu wynikają z przepisów prawa i są określone:

1) w ustawach oraz przepisach wydanych w celu ich wykonania

2) w przepisach Statutu Gminy,

3) w uchwałach Rady.

Do zadań tych należy w szczególności:

1) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu,

2) prowadzenie polityki kadrowej w urzędzie,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy,

5) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

6) reprezentowanie gminy i urzędu na zewnątrz,

7) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

8) podejmowanie decyzji dotyczącego zwykłego mieniem gminy w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę.

 

 

Ponadto Wójt  sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Sekretarza Gminy
  2. Skarbnika Gminy
  3. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  4. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
  5. Dyrektorów Szkół
Wytworzył:
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2008-05-07 11:13:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2019-11-04 08:18:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki