☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Młynarze
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 17.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty
1. Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Wójta Gminy Młynarze
2. Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie (umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydziale lokalu).

Opłaty
Opłata skarbowa  w wys.  10,00 zł płatna w kasie urzędu lub przelewem na konto:

BS Różan 36 8925 0006 0000 1632 2000 0010

Miejsce złożenia dokumentów:

- Urząd Gminy Młynarze, pokój nr 3, tel: (29) 768-00-62)
- w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednie prowadzącemu postępowanie - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Termin i sposób załatwiania sprawy
- postępowanie o wymeldowanie w drodze administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r poz. 2096),
- termin obligatoryjny do załatwienia sprawy - ok. 2 miesięcy,
- w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać :
- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,
- decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,
- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,
- decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie (wydania w sytuacji , gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ.

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej przez organ I instancji (decyzji Wójta Gminy Młynarze)  przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewody Mazowieckiego ) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie,
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce - Wydział Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie),
Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Podstawa prawna:
Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności  (Dz.U. z 2018, poz. 1382 z późn. zm.).

 

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1178056