Referat Finansów

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu:  Tel: (29) 768 00 65

Stanowisko  pracy ds.  wymiaru podatku, opłat i windykacji należności:  (29) 768 0 062

Stanowisko pracy ds. oświaty: (29) 768 00 62

Kasjer: (29) 768 00 62

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

 

Do zadań Referatu Finansów należy prowadzenie spraw  związanych z gospodarką  budżetową i finansową  gminy, prowadzenie spraw z zakresu   wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych, a w szczególności:

 1. opracowywanie  projektu budżetu Gminy oraz  nadzór  nad jego prawidłową realizacją,
 2. ustalanie projektu szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych
  i innych funduszy,
 3. analiza planów finansowych  podległych jednostek budżetowych,
 4. realizacja zadań w zakresie wykonywania dochodów i wydatków budżetowych oraz podejmowanie działań zmierzających  do  ich prawidłowej realizacji,
 5. współdecydowanie, poprzez udzielanie kontrasygnaty o czynnościach prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 6. zawiadamianie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o konieczności udzielenia kontrasygnaty na pisemne polecenie Wójta,
 7. prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych,
 8. sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 9. prowadzenie ewidencji poboru i zwrotu opłaty skarbowej,
 10. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
 11. obsługa finansowo-księgowa Urzędu i jego pracowników oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół  oraz  Gminnej  Biblioteki Publicznej,
 12. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,
 13. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, a dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania   i rozliczania inwentaryzacji,
 14. prowadzenie ewidencji i rozliczeń spraw inwestycyjnych,
 15. prowadzenie  ewidencji i rozliczanie środków trwałych, materiałów i wyposażenia,
 16. wymiar i pobór podatku rolnego, podatków  i  zapewnienie informacji w zakresie zmian w przepisach podatkowych oraz badanie, czy zeznanie podatnika zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym,                               
 17. prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych  w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów (przerachowań),        
 18. księgowanie i obsługa pożyczek oraz kredytów bankowych,                 
 19. rachuba płac pracowników Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół  oraz  Gminnej Biblioteki Publicznej,  prowadzenie ewidencji z zakresu  ubezpieczeń społecznych, wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracowników jednostek,
 20. rozliczanie umów zleceń – przekazywanie podatków, obciążeń ZUS i składek zdrowotnych,
 21. dokonywanie wypłat pracownikom i rozliczeń którym przyznano ryczałt samochodowy,
 22. rozliczanie delegacji służbowych i pobranych zaliczek,
 23. uzgadnianie wyciągów bankowych, kont syntetycznych, analitycznych i sald,
 24. dekretowanie dokumentów,
 25. sporządzanie przelewów dotyczących list płac i rozliczeń z kontrahentami,
 26. współdziałanie z ZUS, bankami oraz  z innymi jednostkami i instytucjami oraz organizacjami w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
 27. przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu w zakresie dochodów z tytułu podatków,
 28. sporządzanie niezbędnych sprawozdań z wykonania budżetu,
 29. kontrola spłaty należności od podatników i terminowe wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągnięcia należności,
 30. przeprowadzanie kontroli rachunkowości inkasentów,
 31. współdziałanie z urzędami skarbowymi w zakresie realizacji egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,
 32. zakładanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
 33.  załatwianie odwołań i podań o ulgi, obniżki i umorzenia z tytułu zobowiązań pieniężnych, podatków i  funduszy,
 34. przygotowywanie danych do ustalania stawek procentowych wynagrodzenia inkasentów dla poszczególnych wsi,
 35. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ustalania stawek oraz zwolnień, ulg i obniżeń w zakresie  podatków,
 36. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 37. obsługa kasowa Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,Szkół oraz Gminnej Biblioteki Publicznej,
 38. rozprowadzanie  druków  ścisłego zarachowania,
 39. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ustalania stawek  oraz zwolnień, ulg i obniżek w zakresie  podatków,
 40. obsługa finansowa funduszy  i innych zobowiązań  wynikających z pozyskania tych  środków  z  Unii Europejskiej,
 41. pobieranie i odprowadzanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,
 42. wykorzystanie otrzymanych dotacji,
 43. naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jego ewidencjonowanie  i rozliczanie oraz  wystawianie PIT,
 44. współdziałanie z ubezpieczycielami, bankami oraz innymi jednostkami, instytucjami i organizacjami w zakresie  ustalonym odrębnymi przepisami,
 45. prowadzenie archiwum zakładowego,
 46. realizowanie zadań wynikających z ustawy  o dostępie do informacji publicznej ,a w szczególności opracowywanie  i aktualizowanie danych wprowadzanych do Biuletynu Informacji Publicznej, związanych z działalnością  poszczególnych stanowisk pracy,
 47. realizowanie zadań wynikających z  ustawy o ochronie danych osobowych,
 48. realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej w szczególności:

      a) opracowywanie i aktualizowanie danych wprowadzanych do BIP,

      b) udzielanie informacji publicznej na wniosek w zakresie realizowanych spraw,

 1.  realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 2. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2008-08-22 13:28:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2019-01-30 15:15:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki