Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportu

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022 r  poz. 1452 z późn. zm. ).

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1 oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna - sprzedaży
2. Dowód rejestracyjny - do okazania

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Młynarze - pokój Nr . 3   w godzinach pracy Urzędu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Ostrołęce  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Ulgi
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor ds. wymiaru podatku

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (
 Dz. U. z 2022 r  poz. 1452  z późn. zm.)

2. Uchwała Nr  XXXII/233/2022 , Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3   Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2022  roku w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Młynarze

Uwagi:
A. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2021 , poz. 1540 z późn. zmianami ), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
B.  Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( 
 Dz. U. z 2022 r  poz. 1452  z późn. zmianami ).

Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania. 

C Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Młynarze

Bank Spółdzielczy w Różanie Nr konta: 36892500060000163220000010

Wytworzył:
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2009-02-05 14:19:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2023-01-04 14:19:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki