Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Wykaz nieruchomości według druku Deklaracji do ustalenia podatku od nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi
Zwolnienia od pod podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 1 Uchwały Nr X/52/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Młynarze

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów Urzędu Gminy Młynarze- inspektor, ds. wymiaru podatków

Podstawa prawna:
- z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r , poz. 1170 z późn. zm.) )
Uchwała Nr XVI/91/2016  Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2016   roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2020, poz. 1325 z późn. zm.)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy
B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a i 67b  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2020 r , poz. 1325 z późn. zm.)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy Młynarze ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta - 36892500060000163220000010  w BS Różan

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował: