Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, o których mowa w punkcie V oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz punkt VIII, lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Zwolnienia od pod podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 1 Uchwały Nr X/52/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości .

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów Urzędu Gminy Młynarze - młodszy referent , .
ds. wymiaru podatku, opłat  i windykacji należności

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r , poz. 1170 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XVI/91/2016  Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2020 r , poz. 1325 z późn. zm.)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy Młynarze

C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a i 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2020 r ,poz. 1325 z późn. zm.)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.8 pkt3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2019, poz. 1170 z późn. zm.)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Młynarze
Nr Konta - 36892500060000163220000010 w BS Różan

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował: