☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Młynarze
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 17.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organy Gminy

Rada Gminy

 • Skład Rady Gminy Młynarze kadencji 2018-2023

  1. Suski Łukasz                              - Przewodniczący Rady Gminy
  2. Łaskarzewska Justyna                - Wiceprzewodnicząca
  3. Ciszkowski Ryszard
  4. Chełstowski Andrzej
  5. Dzikowska Edyta
  6. Głażewska Małgorzata
  7. Gołębiewski Bogdan
  8. Kaszuba Danuta
  9. Mierzejewski Piotr Paweł
  10. Modzelewski Stanisław Henryk
  11. Ochenkowska Małgorzata 
  12. Rupiński Marcin
  13. Wójcik Adam
  14. Zabielski Stanisław
  15. Załęski Kazimierz

   

  Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018

  1. Ciszkowski Ryszard           - Przewodniczący Rady Gminy
  2. Suski Roman                      - Wiceprzewodniczący
  3. Gierwatowski Stanisław
  4. Gołębiewski Bogdan
  5. Jastrzębski Jan
  6. Kaszuba Danuta
  7. Mierzejewski Piotr Paweł
  8. Modzelewski Marek
  9. Modzelewski Stanisław Henryk
  10. Mościcki Zbigniew
  11. Ochenkowska Małgorzata
  12. Płodzich Janina
  13. Rawa Dariusz
  14. Rudziński Tomasz
  15. Rupiński Marcin

    
 • Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2

  Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
  1. uchwalanie statutu gminy,
  2. wybór i odwołanie zarządu, ustalanie wynagrodzeń przewodniczącego zarządu, stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek przewodniczącego zarządu,
  4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu,
  5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. uchwalanie programów gospodarczych,
  7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd,
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,
  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd,
  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  10. określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
  16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1178056